OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

2021-12-01

Poštovani kupci, korišćenjem web-sajta rs.intercars.eu, a posebno registrovanjem i korišćenjem našem E-kataloga, prihvatate Opšte uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa Vašim pravima i pravilima koja primenjujemo. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune ovih Opštih uslova poslovanja.

INFORMACIJE O PRODAVCU

Prodavac posluje pod nazivom INTER CARS DOO Beograd - Rakovica;

sedište prodavca je na adresi Beograd, ul.Patrijarha Dimitrija  br.12G, sprat: 1;

šifra delatnosti prodavca je 45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila;

matični broj prodavca je: 21501867;

poreski identifikacioni broj/PIB/ prodavca je: 111558368;

kontakt telefon pružaoca usluga je 011 3561 717;

elektonska adresa pružaoca usluga je [email protected].

Trudimo se da u našem E-katalogu sve proizvode opišemo što je tačnije moguće, kao i da stavimo što verodostojnije fotografije artikala, međutim, kako to nije uvek moguće imajući u vidu veliki prodajni asortiman, ne možemo garantovati da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni u E-katalogu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac ili zameniti za drugi odgovarajući artikal u skladu sa odeljkom gde je opisan postupak izjavljivanja reklamacije.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe, bez navođenja razloga za odustanaka i bez snošenja drugih troškova osim troškova poštarine prilikom povraćaja robe. Jednostranim raskidom ugovora kupac se oslobađa ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe.

Potrebno je da kupac dostavi prodavcu popunjenu i potpisanu Izjavu o odustanku od ugovora koja mu je dostavljena prilikom dostave proizvoda, a koju može i preuzeti OVDE. Paket koji sadrži robu za povraćaj potrebno je čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom. U slučaju da je kupac koji je odustao od ugovora uplatio punu kupoprodajnu cenu, prodavac će mu vratiti uplaćeni novac u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku, pod uslovom da je proizvod vraćen prodavcu u magacin.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti je u ispravnom stanju, nekorišćenu, zapakovanu i u originalnom pakovanju, sa spoljašnjim i unutrašnjim pakovanjem, na kome ne sme biti oštećenja. Prodavac ima pravo da uskrati vraćanje novca ili dela novca ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, usled kupčevog neadekvatnog ili nepravilnog rukovanja istom. Kupcu je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac je dužan da vrati robu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je kupac poslao robu pre isteka gore navedenog roka od 14 dana.

Ako kupac ostvari pravo na odustajanje od ugovora smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 33. i čl. 34. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 88/2021 od 11.9.2021. godine).

Troškove vraćanja robe i novca snosi isključivo kupac.

REKLAMACIJE

U slučaju da paket nije preuzet iz razloga što je na njemu bilo vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) molimo kupce da nas pozovu telefonom na broj 011 3561 717 ili da nam pošalju e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i da navedu razlog zbog kojeg su odbili da preuzmu paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju.

Ukoliko je kupac primio pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovio da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili ukoliko podaci na računu nisu odgovarajući, molimo kupce da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovu telefonom na broj 011 3561 717 ili da nam pošalju e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i opisom problema. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju.

Reklamacija se može izjaviti za svu robu kupljenu u prodajnim objektima Prodavca ili za robu kupljenu putem Inter Cars E-kataloga (odnosno na osnovu ugovora zaključenog na daljinu) i to zbog nesaobraznosti robe, zbog ostvarivanja prava na garanciju, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Reklamacija se izjavljuje usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili pisanim putem na adresu sedišta Prodavca, telefonskim putem na broj: 011 3561 717, elektronskim putem na adresu [email protected]. Roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama podleže reklamaciji.

Reklamacija se može izjaviti i dostavljanjem reklamacionog lista, koji možete preuzeti OVDE.

Da bi ostvario pravo na reklamaciju kupac je obavezan da kao dokaz o kupovini dostavi na uvid račun ili fiskalni račun, kopiju računa ili fiskalnog računa, slip, odnosno izvod iz poslovne banke u kojoj ima otvoren tekući račun kao dokaz da je plaćanje izvršeno platnom karticom ili čekom u korist prodavca ili drugi dokument koji je valjan dokaz o kupovini, u papirnom ili elektronskom obliku, odnosno u obliku u kome ga poseduje. Uz reklamaciju, kupac predočava, odnosno predaje robu koja je predmet reklamacije. Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije.

Kupac nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema račun ili drugi dokaz o kupovini.

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je 2 (dve) godine od dana podnošenja reklamacija kupaca.

Prodavac kupcu izdaje pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrđuje prijem reklamacije, odnosno saopštava broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Prodavac bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem ili pisanim odgovara kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju kupca sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana prijema reklamacije.

Prodavac nema prethodne obaveze koje se odnose na postupanje u pogledu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije i dostavljanja odgovora na reklamaciju ukoliko usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom kupca prilikom njenog izjavljivanja,

U slučaju prihvatanja reklamacije, a saglasno uslovima propisanim Zakonom, ovlašćeno lice prodavca kupcu može dati predlog za:

  • otklanjanje nedostatka robe;
  • zamenu robe sa nedostatkom za novu robu;
  • umanjenje, odnosno korekciju cene robe;
  • raskid ugovora i povraćaj novčanog iznosa plaćenog za tu robu.

Kupac je u obavezi da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada kupac primi odgovor prodavca na reklamaciju i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje kupca. Ukoliko se kupac u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije prihvatio predlog prodavca.

Kada kupac odbije predlog rešavanja reklamacije, ovlašćeno lice prodavca u skladu sa zakonom i drugim propisom, opštim aktima, dobrom poslovnom praksom i načelom savesnosti i poštenja, nastojati da sa kupcem pronađe najbolji način rešavanja reklamacije.

Kada ovlašćeno lice prodavca utvrdi da je protekao rok za reklamaciju ili da reklamacija nije opravdana, o tome obaveštava kupca dostavljanjem pisanog odgovora na reklamaciju u kome se jasno navode razlozi neprihvatanja reklamacije i usmenim obaveštavanjem o odgovoru. Kupcu se dostavlja i roba koja je bila predmet reklamacije. Ovlašćeno lice prodavca ovlašćeno je da ne prihvati reklamaciju kupca kada utvrde da je nedostatak na robi nastao krivicom kupca, uključujući nastanak nedostatka usled nepridržavanja zahteva iz deklaracije, odnosno uputstva za upotrebu. Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ako kupac nakon kontakta telefonom ili elektronskom poštom ili ličnog kontakta u roku od pet radnih dana odbije da primi robu za koju reklamacija nije prihvaćena, ovlašćeno lice prodavca će preporučenom poštom dostaviti robu na kućnu adresu kupca. Ukoliko i u ovom slučaju kupac odbije da primi robu na kućnu adresu, smatraće se da je roba predata kupcu, a kupac će moći da istu preuzme na adresi sedišta prodavca u roku vremenskog trajanja proizvoda, odnosno u roku od najkasnije šest meseci od dana odbijanja primanja pošiljke od strane kupca.

Troškovi postupka reklamacije (dostavljanja robe koja je bila predmet reklamacije i eventualno troškovi stručnog nalaza i mišljenja, eventualni drugi troškovi), koja nije bila opravdana, odnosno za koju je protekao rok za reklamaciju, padaju na teret kupca.

Prodavac postupa u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Troškove koji nastanu po osnovu osnovane reklamacije snosi prodavac.

Kupac koji je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor prodavcu, može da pokrene postupak pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Prodavac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Hvala Vam na ukazanom poverenju.