ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI KUPAC

2021-12-01

INTER CARS DOO BEOGRAD-Rakovica, ulica Patrijarha Dimitrija 12G, sprat:1, matični broj 21501867, PIB 111558368 (u daljem tekstu: INTER CARS DOO) poštuje privatnost pojedinaca i posvećuje veliku pažnju bezbednosti i zaštiti ličnih podataka.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RSˮ, br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon), INTER CARS DOO ovim obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) informiše lice čiji se podaci obrađuju o svim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti.

INTER CARS DOO se obavezuje da će podatke o ličnosti korisnika uvek čuvati bezbedno i poštovati sve odredbe važećeg zakonodavstva o zaštiti podataka o ličnosti koje je na snazi u svakom trenutku u skladu sa zakonskim i regulatornim okvirom. Ni pod kojim okolnostima nećemo prikupljati od naših korisnika više ličnih podataka nego što je potrebno za bilo koju svrhu za koju se prikupljaju i nećemo koristiti niti deliti vaše podatke ni sa kim osim na način opisan u ovom Obaveštenju i Politici kolačića.

IDENTITET I KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

Rukovalac obrade je INTER CARS DOO BEOGRAD-Rakovica, ulica Patrijarha Dimitrija 12G, sprat:1, matični broj 21501867, PIB 111558368, e-pošta: [email protected], kontakt telefon: 011 3561 717.

VRSTA PODATAKA I SVRHA OBRADE

Vrsta podataka o ličnosti, koji su predmet obrade:

 • ime i prezime,
 • mesto prebivališta i adresa,
 • adresa za prijem robe,
 • e-mail adresa,
 • jedinstveni matični broj građana
 • broj telefona
 • IP adresa
 • Geolokacija

SVRHA OBRADE

Dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno i neophodno nam je radi izrade korisničkog naloga za Web katalog, NAV i GATH sistem (ERP), kao i realizacije ugovora o prodaji robe, odnosno plaćanja i dostavljanja poručenih proizvoda. Ako nam ne dostavite gore navedene lične podatke, nećemo moći izraditi Vaš korisnički nalog ili pružiti dogovorene usluge isporuke proizvoda.

Takođe, određene lične podatke kupaca obrađujemo prilikom preuzimanja robe (video nadzor).

NAČIN PRIKUPLjANjA PODATAKA             

Podaci se prikupljaju od lica na koje se odnose, a putem popunjavanja podataka od strane kupca u tipskom ugovoru – sporazumu o prodaji robe koji se kupcu dostavlja putem e-maila, poštom ili lično.

Pre prikupljanja podataka o ličnosti INTER CARS DOO upoznaje lice, od kojeg se podaci prikupljaju, sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti, na taj način što će licu na koje se podaci odnose predočiti tekst ovog Obaveštenja.

Kada je to neophodno, Vaši lični podaci se mogu dostaviti trećim licima sa kojima INTER CARS DOO ima zaključene ugovore o pružanju usluga, kao što su:

 • Pružanje usluga cloud-computinga
 • Usluga revizije
 • Institucije za obavljanje platnog prometa
 • Usluge slanja pošte i isporuke paketa

Predstavnici INTER CARS DOO, kao i predstavnici pošte i/ili kurirske službe, preko kojih se vrši isporuka proizvoda INTER CARS DOO, mogu da zatraže na uvid ličnu kartu preuzimaoca proizvoda prilikom pružanja usluge isporuke, a u svrhu realizacije usluge isporuke i evidencije o tome koje lice je preuzelo proizvod. Ako lice odbije da da ove podatke, usluga isporuke neće biti izvršena.

ROK ČUVANjA PODATAKA

Podaci se čuvaju dok se čuva ugovor u koji su podaci uneti, kao i 3 godine nakon uklanjanja Vašeg korisničkog naloga, osim ako zakonom nije zakonom propisano duže vreme čuvanja (npr. prema važećim računovodstvenim ili poreskim propisima). Izuzetno, prikupljeni lični podaci mogu biti čuvani i nakon navedenog perioda, ukoliko je to neophodno radi zaštite interesa INTER CARS DOO pred sudom i drugim državnim organima, po pitanju potraživanja iz datog ugovora.

Vaši lični podaci bit će pohranjeni u razdoblju od 3 godine.

IZNOŠENjE PODATAKA U DRUGU DRŽAVU

Podaci se ne iznose u drugu državu.

PRAVNI OSNOV PRIKUPLjANjA PODATAKA

Osnov za prikupljanje ovih podataka je neophodnost obrade istih za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose, u skladu sa članom 12. stavom 1. tačkom 2) Zakona.

U svakom slučaju, stojimo vam na raspolaganju kako bismo vam pružili konkretnije informacije u vezi sa pravnim osnovom koji se primenjuje na svaku obradu, iz kojeg razloga, ako želite da saznate više o pravnim osnovu za obradu Vaših ličnih podataka od strane INTER CARS DOO, možete nas kontaktirati na mejl [email protected] 

PRAVA LICA U SLUČAJU OBRADE I NEDOZVOLjENE OBRADE

Lice čije podatke rukovalac INTER CARS DOO prikuplja i obrađuje ima pravo:

 • na istinito i potpuno obaveštavanje o obradi njegovih podataka, u smislu čl. 23 Zakona;
 • da u skladu sa članom 26. Zakona, od rukovaoca zahteva pristup podacima;
 • na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona;
 • da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti;
 • na vršenje uvida u podatke koji se na njega odnose, kao i pravo na dostavljanje kopije ovih podataka (napomena: troškovi kopiranja padaju na lice koje je zahtevalo izdavanje iste);
 • na ispravku svojih podataka o ličnosti, i to bez nepotrebnog odlaganja;
 • na dopunu svojih nepotpunih podatka o ličnosti;
 • na brisanje podataka u skladu sa članom 30. Zakona, koji uključuje, ali se ne ograničava na sledeće: 1) podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; 2) lice na koje se podaci odnose je u skladu sa Zakonom podnelo prigovor na obradu; 3) podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; 4) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca; 5) drugi slučajevi propisani članom 30. Zakona;
 • na ograničenje obrade podataka u skladu sa članom 31. Zakona, koji uključuje, ali se ne ograničava na sledeće: 1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, i to u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti; 2) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; 3) rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; 4) drugi slučajevi propisani članom 31. Zakona;
 • da u skladu sa članom 82. Zakona podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja, ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

Sva navedena prava, lice na koje se podaci odnose može ostvariti kontaktiranjem rukovaoca INTER CARS DOO putem jednog od sledećih podataka: 1) pisanim putem preko adrese sedišta: Beograd – Rakovica, ul. Patrijarha Dimitrija br. 12G; 2) pisanim putem preko adrese za prijem elektronske pošte: [email protected]; 3) usmenim putem preko telefonskog broja: +381 11 3561 717.

O eventualnoj nameri da rukovalac podatke obrađuje u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužan je da licu na koje se podaci odnose, pre započinjanja dalje obrade, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje su navedene i u ovom obaveštenju.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.